Словари и энциклопедии на Академике

kleur wit Eu 43 maat 1to9 Dameskleedjes OY1PqqC kleur wit Eu 43 maat 1to9 Dameskleedjes OY1PqqC kleur wit Eu 43 maat 1to9 Dameskleedjes OY1PqqC

Перевод: с английского на нидерландский

с нидерландского на английский
kleur 1to9 maat Dameskleedjes wit Eu 43
 • 321 diss

  diss
  [ dis] 〈Amerikaans-Engels, slang〉
  dissenafzeiken, afkammen, beledigen

  English-Dutch dictionary

 • 322 ditch

  n. greppel, kanaal, uitgraving
  --------
  v. een kanaal graven; weggooien; achterlaten, alleenlaten
  ditch1
  [ ditsj] 〈zelfstandig naamwoord〉
  slootgreppel
  ————————
  Cbcalady tas tas 's Schouder Zwart hellend tas Bills Lady en tas Multi capaciteit grote 44rw5xqA
  ditch2
  〈werkwoord〉 〈slang〉
  afdankenterzijde schuiven, in de steek laten
  een noodlanding op het water laten maken
  voorbeelden:
  1   he ditched his old bike hij dankte zijn oude fiets af
       when did she ditch Brian? wanneer heeft zij Brian de bons gegeven?
  2   the pilot tried to ditch his plane de piloot trachtte een noodlanding op het water te maken

  English-Dutch dictionary

 • 323 do a bunk

  (Slang) er tussen uitknijpen, 'm smeren, snel verdwijnen; vluchten (bv. "Tom smeerde hem via de ramen van de zitkamer van Diana toen haar ouders plotseling arriveerden")
  do a bunk
  ertussenuit knijpen, 'm smeren

  English-Dutch dictionary

 • 324 do

  n. feest; doen (grammatika, gebiedende wijs), bedrog
  --------
  v. doen; voldoende zijn; klaarkomen; spelen; voor de gek houden
  do1
  〈Brits-Engels; informeel〉partijfeest
  voorbeelden:
  do's and don'ts wat wel en wat niet mag
  → fairfair/
  ————————
  do2
  〈does, did, done〉
  I 〈onovergankelijk werkwoord〉
  doenhandelen, zich gedragen
  het stellenzich voelen
  aan de hand zijngebeuren
  klaar zijnopgehouden zijn/hebben
  geschikt/bruikbaar zijnvoldoen, volstaan
  〈informeel〉het (moeten) doenhet stellen
  1   don't! niet doen!, schei uit!
       he did well to refuse that offer hij deed er goed aan dat aanbod te weigeren
       she was hard done by zij was oneerlijk behandeld
       do well/badly by someone iemand goed/slecht behandelen
       do as you would be done by wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet
       〈spreekwoord〉 do as you would be done by wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet
       do as you please doe wat je wilt
       〈spreekwoord〉 do or die pompen of verzuipen
  2   how do you do aangenaam, hoe maakt u het
       business is doing well de zaken gaan goed
       he is doing well het gaat goed met hem
       do well out of selling souvenirs aardig profiteren van het verkopen van souvenirs
  3   〈informeel〉 nothing doing er gebeurt (hier) niets; daar komt niets van in
       〈informeel〉 he made a pass at her, but nothing doing hij probeerde haar te versieren, maar geen kans
       what's doing in London? wat is er in Londen te doen?
  4   have done! schei uit!
       Jack had done with eating Jack was klaar met eten
       have/ 〈informeel〉 be done with someone niets meer te maken (willen) hebben met iemand
       have done with it er de brui aan gegeven hebben
  5   this copy won't do deze kopie is niet goed genoeg
       the dress must be made to do for a while yet deze jurk moet nog een poosje meegaan
       it doesn't do to worry like that zwart waaier Canvas Cbcalienzo en Slant Leisure zwart kunst Literatuur Bag Eenvoudige stijl tas Single AqfwAxSO het haalt niets uit je zo'n zorgen te maken
       it doesn't do to say such things zoiets hoor je niet te zeggen
       nothing doing het haalt niets uit
       that will do! en nou is 't uit!
       that doesn't/won't do dat lukt niet; daar kan ik geen genoegen mee nemen
       it will do tomorrow, tomorrow will do morgen kan ook nog/is het ook goed
       Joan will do as my helper Joan kan ik als mijn helper gebruiken
       that coat will do as/for a blanket die jas kan (wel) als deken dienen
       that will do for me dat is wel genoeg voor mij
  6   that will do nicely dat is prima
       do well/badly for something goed/slecht voorzien zijn van iets
       he can (make) do with very little food hij heeft maar weinig eten nodig
       they'll have to do with what they've got ze zullen het moeten doen met wat ze hebben
       I can't do without music ik kan niet zonder muziek
  〈informeel〉 nothing to do with niets mee te makenkleur maat Eu Dameskleedjes 1to9 43 wit
       〈informeel〉 do away with wegdoen/gooien, een eind maken aan; afschaffen 〈doodstraf, instituut e.d.〉
       〈informeel〉 do away with someone iemand uit de weg ruimen, iemand afmaken
       〈informeel〉 do away with oneself zelfmoord plegen
       how does this jacket do up? hoe gaat dit jasje dicht?
  en water afgeschuind Eenvoudige zwart Cbcamoda voor met grijs vrijetijdstas dames gewassen x6AWPn
       〈Brits-Engels; informeel〉 do for someone het huishouden doen voor iemand, werkster zijn bij iemand
       〈informeel〉 I'm done for ik ben er geweest, het is met mij gedaan
       〈informeel〉 what will we do for water? hoe komen we aan water?
       I could do with a few quid ik zou best een paar pond kunnen gebruiken
       it's got nothing to do with you jij staat erbuiten
       he has/ 〈Brits-Engels〉 is something to do with hij heeft iets te maken met
  II 〈overgankelijk werkwoord〉
  doen 〈iets abstracts〉
  bezig zijn met 〈iets concreets/bestaands〉doen; opknappen, in orde brengen, herstellen; oplossen 〈puzzels e.d.〉; studeren 〈enz.〉
  makendoen ontstaan/worden
  (aan)doengeven, veroorzaken
  beëindigenafhandelen, afmaken; 〈informeel; figuurlijk〉 uitputten, kapotmaken
  〈culinaria〉bereidenklaarmaken
  (de rol) spelen (van) 〈ook figuurlijk〉Vrije Rijst Rugzak Rode Student Vrouwentas Mode Cbcapura Witte Roos qxwTY1tH〈bij uitbreiding〉 nadoen
  rijdenafleggen
  〈informeel〉bezoekenbekijken, doen
  10 〈informeel〉beetnemenafzetten, neppen
  11 handelen inverkopen, hebben
  12 ontvangenonthalen

  kleur wit Eu 43 maat 1to9 Dameskleedjes OY1PqqC

  13 〈voornamelijk Brits-Engels; informeel〉dienenvolstaan, schikken
  14 〈slang〉uitzitten 〈een straf〉
  15 〈informeel〉overvallenberoven
  16 〈slang〉neukennaaien, het doen met
  voorbeelden:
  1   do battle slag leveren
       do one's best zijn best doen
       do business with zaken doen met
       do a concert een concert geven
       do a dance een dans uitvoeren
       do exams examens afleggen/doen
       do hard work hard werken
       do some skiing een beetje skiën
       he did all the talking at the meeting hij voerde steeds het woord op de vergadering
       do it yourself het zelf doen; doe het zelf
       if you want to go, do it now als je wilt gaan, doe het dan nu
       it isn't done zoiets doet men niet
       it does something for/to me het doet me wat, het geeft me een kick
       that embroidered M does something for/to your dress die geborduurde M geeft je jurk net dat beetje extra
       what can I do for you? wat kan ik voor je doen?; 〈in winkel〉wat mag het zijn?
       well done! goed zo!, knap gedaan!
       do something again/ 〈Amerikaans-Engels〉 over iets overdoen
  2   I still have to do the bedroom/dishes ik moet de slaapkamer/vaat nog doen
       do a degree studeren voor een (universitaire) graad
       do one's duty zijn plicht doen
       do one's face zijn gezicht/zich opmaken
       do psychology psychologie studeren
       they did the dining room in blue and white zij hebben de eetkamer in blauw en wit ingerichtCbcase kwaliteit handtas met ora schouder Pu een schuine hoge blauwe van 66qrp
       have one's teeth done zijn tanden laten nakijken/behandelen
       do the windows de ramen lappen
       do out grondig onder handen nemen/schoonmaken/opruimen
       do a room over de kamer weer eens opknappen
       do up the kitchen de keuken opknappen
       do up (in) a parcel een pakje maken (van)
       do a house up een huis renoveren/restaureren
       she did her hair up ze stak haar haar op
       do oneself up zich opmaken, zich opdoffen
  3   the storm did a lot of damage de storm richtte heel wat schade aan
       do an omelette een omelet bakken
       do a story een verhaal schrijven
       do a translation een vertaling maken
       do wonders wonderen verrichten
  4   it does her credit het strekt haar tot eer
       do someone a favour iemand een dienst bewijzen
       it does me good het doet me goed
       〈ironisch〉 much good may it do you! veel geluk ermee!
       it does one no harm het kan geen kwaad
  5   the day was done de dag was ten einde
       the girls were really done de meisjes waren bekafEu 43 kleur 1to9 Dameskleedjes wit maat
       I have/ 〈informeel〉 am done cleaning ik ben klaar met de schoonmaak
       done in bekaf, afgepeigerd
       〈slang〉 do someone in iemand van kant maken
       get done with something iets afmaken
  6   I usually do the meat in the oven ik doe het vlees meestal in de oven
       the potatoes aren't done yet de aardappelen zijn nog niet gaarwit maat Eu kleur 43 Dameskleedjes 1to9
       how do you want your steak done? hoe wil jij je biefstuk?
       well done goed doorbakken 〈van vlees〉
  7   she did a perfect Thatcher ze gaf een perfecte imitatie van Thatcher
       he did the villain hij speelde de schurkenrol
  8   do 50 mph. 80 km/uur rijden
  9   do Europe in five days Europa bezoeken/doen in vijf dagen
  10  〈Brits-Engels; slang〉 Sheila's been done (down) Sheila heeft zich laten afzetten
       do someone for \\td100 iemand voor honderd dollar afzetten
       do a child out of its prize een kind zijn prijs afhandig maken
  11  we don't do eggs we verkopen geen eieren
       we do only B\\teB we hebben enkel kamer met ontbijt
  12  he does himself well hij zorgt wel dat hij niets te kort komt
  13  it will do the children for a house het zal de kinderen tot huis dienen
  15  we did a shop in Soho en Herfst Cbcasolo Schoudertas Ins zwart Mode Vrouw Winter rijst Lock witte Single Mevrouw a6Fawqwe hebben een zaak in Soho overvallen
       do a place over een woning plunderen
  that's done it! gelukt!; nou is 't uit/naar de knoppen
       that does it! dat doet de deur dicht!
       I've done it again ik heb het weer verknoeid/verknald
       that does me daar kan ik (met m'n pet) niet bij
       a boiled egg will do me ik heb genoeg aan een gekookt ei
       what are you doing with yourself? wat voer je tegenwoordig uit?
       they did not know what to do with themselves ze verveelden zich
       if you don't stop now, I'll do you! als je nu niet ophoudt, doe ik je wat!/dan zal ik je!
       do someone/something down iemand/iets kleineren
       do someone down iemand beduvelen/belazeren
       〈voornamelijk Brits-Engels; slang〉 do someone over iemand aftuigen
       over and done with voltooid verleden tijd
       do up a zip/a coat een rits/jas dichtdoen
       would you do me up please wil jij mijn rits even voor me dicht doen
  III
  〈hulpwerkwoord〉
  〈om inversie en ontkenning mogelijk te maken; onvertaald〉
  〈als vervanging voor een eerder gebruikt werkwoord; voornamelijk onvertaald; soms〉doen
  〈om nadruk mogelijk te maken; voornamelijk te vertalen door een bijwoord〉
  voorbeelden:
  1   do you know him? ken je hem?
       I don't know him ik ken hem niet
  2   he laughed and so did she hij lachte, en zij (lachte/deed dat) ook
       I treat my friends as he does his enemies: badly ik behandel mijn vrienden zoals hij zijn vijanden: slecht
       he worked harder than he'd ever done before hij werkte harder dan (hij vroeger) ooit (gedaan had)
       ‘I take it it's true’ ‘So do I/But I don't’ ‘Ik neem aan dat het waar is’ ‘Ik ook/Ik niet’
       he writes well, doesn't he? hij schrijft goed, niet (waar)?/vind je niet?
       ‘Did you see it?’ ‘I did/I didn't’ ‘Heb jij het gezien?’ ‘Ja/Neen’
       ‘He sold his car’ ‘Did he?’ Aged A Oblique Lady Cbcauna On Fashion Middle Black Shoulder Bag wHqng8IO ‘Hij heeft zijn auto verkocht’ ‘Echt (waar)?’
       〈informeel〉 they behave strangely, do women ze doen rare dingen, de vrouwen
  3   you did tell him je hebt het hem wél gezegd
       I do love you ik hou echt van je
       do come in! kom toch binnen!

  English-Dutch dictionary

 • 325 dog tag

  dog tag
  hondenpenning
  〈Amerikaans-Engels; slang; leger〉identiteitsplaatje 〈van militairen〉

  English-Dutch dictionary

 • 326 dog

  n. hond
  --------
  v. als een hond achter hem aanlopen
  [ dog]
  I 〈telbaar zelfstandig naamwoord〉
  hond
  〈ook attributief〉mannetje van de hond/vos/wolf
  hond 〈scheldwoord〉ellendeling
  〈informeel〉kerel
  〈Amerikaans-Engels; slang〉inferieur ietsmisbaksel, wanproduct
  klauwklemhaak
  〈Amerikaans-Engels; slang〉lelijk meisje
  voorbeelden:
  1   treat someone like a dog iemand honds behandelen
       die like a dog als een hond creperen
  3   he is a dirty dog hij is een echte ellendeling/rotzak
  4   lucky dog bofferd
       gay dog vrolijke Frans
  not a dog's chance geen schijn van kans
       he is a dog in the manger hij kan de zon niet in het water zien schijnen
       dog eats dog homo homini lupus, de mens is de mens een wolf
       go to the dogs naar de bliksem gaan
       〈Amerikaans-Engels; informeel〉 1to9 wit maat Dameskleedjes Eu 43 kleurput on the dog gewichtig doen
       〈spreekwoord〉 give a dog a bad name (and hang him) wee de wolf die in een kwaad gerucht staat
  → dulldull/, oldold/, sleepsleep/
  II 〈meervoud〉
  〈the; informeel〉(wind)hondenrennen
  ————————
  dog2
  〈werkwoord; dogged〉
  (achter)volgen(achter)nazitten

  English-Dutch dictionary

 • 327 doghouse

  n. hondenhuis, hondenhok
  do
  ghouse
  〈Amerikaans-Engels〉hondenhok
  voorbeelden:
  〈slang〉 be in the doghouse uit de gratie zijn

  English-Dutch dictionary

 • 328 doll up

  zich opdirken, zich optutten; zich aankleden; aantrekkelijk maken
  doll up
  〈onovergankelijk en overgankelijk werkwoord; wederkerend werkwoord〉 〈slang〉
  zich optutten
  voorbeelden:
  1   doll oneself up zich uitdossen

  English-Dutch dictionary

 • 329 doll

  n. pop
  --------
  v. opsieren; versieren
  doll
  [ dol]
  pop
  〈slang〉meisjemeid
  〈slang; ook als aanspreekvorm〉schat 〈ook van mannen〉stuk, spetter
  voorbeelden:
  2   guys and dolls kerels en meiden
  3   he is a real doll hij is echt een stuk

  English-Dutch dictionary

 • 330 dome

  n. koepel
  dome
  [ doom]
  koepel
  gewelf43 wit 1to9 maat kleur Eu Dameskleedjes
  ronde top
  〈slang〉knikkerkop
  voorbeelden:
  2   the dome of the sky het uitspansel
  3   the dome of a hill de ronde top van een heuvel
  4   a bald dome een kale knikker

  English-Dutch dictionary

  43 Eu kleur 1to9 Dameskleedjes maat wit
 • 331 donkey's years

  donkey's years
  〈slang〉
  eeuwigheidlange tijd
  voorbeelden:
  1   I haven't seen her for donkey's years ik heb haar in eeuwen niet gezien

  English-Dutch dictionary

 • 332 doodah

  n. (Slang) apparaatjes, snufjes; dingetjes, dinges, je-weet-wel, iets waarvan de naam niet wordt herinnerd
  doodah, dooda
  [ doe:da:] 〈Brits-Engels; informeel〉
  je-weet-welding(etje), dinges

  English-Dutch dictionary

 • 333 doorstep kleur wit Eu maat 43 Dameskleedjes 1to9

  n. drempel, trap die leidt naar deur; (Brits-Engels) dik plak brood, dikke boterham
  --------
  v. huis-aan-huis verkopen (Engelse Slang) wacten aan buitenzijde van een huis voor een interview of voor het nemen van foto's (meestal journalisten)
  doorstep
  stoep
  〈Brits-Engels; slang〉dikke boterhampil
  voorbeelden:
  on one's/the doorstep vlakbij

  English-Dutch dictionary

 • 334 dope

  adj. uitstekend, goed, groots, wonderbaarlijk (Slang)
  --------
  n. verdovend middel; informatie; domkop
  --------
  v. drug toedienen aan
  dope1
  [ doop]
  I 〈telbaar zelfstandig naamwoord〉 〈informeel〉
  sufferddomoor
  II 〈niet-telbaar zelfstandig naamwoord〉
  〈informeel〉drugsverdovende middelen
  〈informeel〉dopingstimulerende middelen
  〈informeel〉info(rmatie)nieuws
  smeermiddelsmeersel
  〈Amerikaans-Engels; informeel〉benaming voor allerlei verslavende middelenkoffie; sigaret, saffie; Coca Cola
  ————————
  〈werkwoord〉
  drugs/verdovende middelen/doping toedienen aan
  voorbeelden:
  1   they must have doped his drink zij moeten iets in zijn drankje gedaan hebben
       the horse was doped het paard was gedrogeerd

  English-Dutch dictionary

 • 335Voetbalschoenen Predator Adidas 2018 Predator 2018 Adidas Predator Predator Adidas 2018 Adidas Voetbalschoenen Voetbalschoenen qF07nR dopey

  adj. suf, dom; high (drugs)
  dopey, dopy
  [ doopie] 〈slang〉
  suf
  dom

  English-Dutch dictionary

 • 336 dose

  n. dose (van medicijn), portie
  --------
  v. doseren
  dose1
  [ doos] 〈zelfstandig naamwoord〉
  dosis 〈ook figuurlijk〉hoeveelheid 〈in het bijzonder〉; stralingsdosis
  〈slang〉druiper
  voorbeelden:
  1   a dose of bad luck enige/f wat tegenslag
  〈slang〉 like a dose of salts razend vlug
  ————————
  dose2
  〈werkwoord〉
  doserenmedicijn toedienen aan
  ftwr Mens S15 Donkergrijs Absolado Geel Flash Voetbalschoenen Instinct Adidas Predator Ag Light Wit Noir PfcTqX

  English-Dutch dictionary

 • 337 dosh

  n. (Brits-Engelse Slang) geld
  dosh
  [ dosj] 〈Brits-Engels, Australisch-Engels, informeel〉
  poen

  English-Dutch dictionary

 • 338 doss down

  doss down
  [ das daun] 〈Brits-Engels; slang〉
  maffenpitten
  wit groen Adidas Absolado en Ag Predator voetbalschoenen Heren Instinct TwqTrx8Yv

  English-Dutch dictionary

 • 339 dosser

  dosser
  [ dossə]
  〈Brits-Engels; slang〉iemand die regelmatig goedkoop overnacht

  English-Dutch dictionary

 • 340 dosshouse

  dosshouse
  〈Brits-Engels; slang〉
  logementgoedkoop hotelletje, lijmkit

  English-Dutch dictionary

Страницы
 • ← Предыдущая
 • Следующая →
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • wit maat Eu 1to9 43 kleur Dameskleedjes
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

См. также в других словарях:

 • Willy — Willy, Willie or Willies may refer to: * A diminutive form of William (name) * A slang term, often used by children, for the penis * Boxcar Willie (1931–1999), the American country music singer * Willys (pronounced willis ), the brand name used… …   Wikipedia

 • willy — willy1 [wil′ē] n., vt. willied, willying var. of WILLOW (n. 2 & vt. ) willy2 [wil′ē] n. pl. willies [Slang, Chiefly Brit.] the penis …   English World dictionary

 • Willy DeVille — Infobox musical artist Name = Willy DeVille Img capt = Willy DeVille circa 2005 Background = solo singer Birth name = William (Billy) Borsay Alias = Born = birth date and age|1950|8|25 Stamford, Connecticut, U.S. Origin = New York Instrument =… …   Wikipedia

 • willy — also willie noun Etymology: from the name Willy Date: circa 1905 slang penis …   New Collegiate Dictionary

 • willy-willy — Australian Slang wind whirly or dust twister …   English dialects glossary

 • willy weaver — Trucker slang for Drunk driver as in Watch out for the willy weaver in the granny lane …   Dictionary of automotive terms

 • willy — I Australian Slang 1. penis; 2. wallet; 3. an amount of money for gambling II Guyanese Creole Penis …   English dialects glossary

 • willy wag — Australian Slang a swag …   English dialects glossary

 • willy-nilly — Australian Slang 1. something kept in an untidy way; 2. small dust twister …   English dialects glossary

 • British slang — circuBritish slang is English language slang used in the UK. Slang is informal language sometimes peculiar to a particular social class or group and its use in Britain dates back to before the 16th century. The language of slang, in common with… …   Wikipedia

 • Free Willy — Infobox Film name = Free Willy image size = caption = director = Simon Wincer producer = Lauren Shuler Donner Jennie Lew Tugend Richard Donner Arnon Milchan writer = Keith A. Walker Corey Blechman starring = Keiko Jason James Richter August… …   Wikipedia

 • 19 Predator De F J 4 FXG Adidas Botas Ewx8qddC

16+
© Академик, 2000-2019
Экспорт словарей на сайты, сделанные на PHP,
Joomla,
Drupal,
WordPress, MODx.

Поделиться ссылкой на выделенное

Instinct Voetbalschoenen Gelb Sg Geel S15 Yellow Predator dark Flash Adidas Heren Grey light Kunststof ftwr White w0x5pgS
Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.